SINH HOẠT CHUYÊN ĐỀ CẤP HUYỆN MÔN TIẾNG VIỆT LỚP 1

Căn cứ Công văn số 191/PGDĐT ngày 16/9/2020 về việc hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ năm học 2020 – 2021 cấp Tiểu học;

Căn cứ kế hoạch số 202/ KH- PGDĐT ngày 23 tháng 9 năm 2020 về việc Tổ chức sinh hoạt chuyên môn cấp tiểu học năm học 2020 – 2021.

Ngày 14/4/2021 Trường Tiểu học Trương Đình Nam tổ chức chuyên đề cấp huyện môn Tiếng Việt Lớp 1.

Về tham dự buổi chuyên đề gồm có:

– Ở Phòng GDĐT Đại Lộc:

+Đ/c Nguyễn Hữu Dung chuyên viên Phòng GDĐT Đại Lộc;

+Đ/c Huỳnh Hải Sơn chuyên viên Phòng GDĐT Đại Lộc;

– Ở các Trường TH, TH& THCS  Hiệu trưởng (Phó Hiệu trưởng), Tổ trưởng chuyên môn khối lớp 1.

cd2d4f03b3da418418cb

fa19b93245ebb7b5eefa

d3cff82204fbf6a5afea

76e33a34c6ed34b36dfc

 

71550a59f68004de5d91