Thành tích CBGVNV

Năm học 2014-2015 nhà trường được Uỷ ban nhân dân huyện Đại Lộc tặng giáy khen Tập thể Lao động tiên tiến12404544_1185472261509896_1698781823_n

12434339_1185472271509895_1344399544_n